विज्ञप्ति

 

प्रमाणिकरण भएका विधेयकहरुको नाम

१“प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक

२“प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रदेश नं.१ बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

प्रदेश नं.१ जनस्वास्थ्य सम्वन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

फोटो
क्र.सं.	विधेयकको नाम १	“प्रदेश स्तरमा फर्म दर्ता, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक” २	“प्रदेश सार्वजनिक सडकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”  ३	“प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” ४	“प्रदेश नं.१ बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६” ५	“प्रदेश नं.१ जनस्वास्थ्य सम्वन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६”